درباره انجمن

درباره انجمن

 

انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی و غیر سیاسی که صرفا در زمینه های علمی ، آموزشی و مشاوره علمی و اجرایی در حوزه شیمی در گرایش های مربوطه و حمایت علمی و پژوهشی از اعضا فعالیت خواهد داشت .